Clàusula Legal Formulari Web

En compliment d’el que s’estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de TM GESTIÓ SCCL amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

L’informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d’aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens el comuniqui per escrit.

L’informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de TM GESTIÓ SCCL, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a c/ Anselm Clavé 59 esc. C., 6a 4a. 08350 – Arenys de Mar, Barcelona, o correu electrònic info@rconnecta.com.