Introduir com a matèria primera un percentatge de residu de la indústria generadora a la indústria receptora amb la finalitat de no comprar nous materials, reduint costos a l’empresa receptora i donant circularitat al residu. Fins i tot a vegades obtenim un producte final.